Заблытанымi шляхамi радаводу/По запутанным тропам… / Дзядзька Міхал-Два афсайды (мянушка гэткая) аб Бабе-Язе

      Ніколі асабліва не задумваўся, хто гэта і скуль узялася ў нашым фальклоры, а тут пэўна карта гэтак легла. Добры настрой, файны дух у лазьні, неблагая калганаўка – самы час паразмаўляць на вольныя тэмы, а тут гэткая падстава – жаночае сьвята. Ды й цётка Зіна – жонка дзядзькі Міхала-Два афсайды, ўзяла яго за кадык: калі ён сёньня з намі ў лазьню, то заўтра з ранку – зь ёю на кірмаш. Вось Міхала і прабіла, і недзе я яго разумею… .
     Карацей, пачынаць тут трэба не з Бабы-Ягі, а з так званай “ізбушкі на курьіх ножках”.
 
 Насамрэч гэткая пабудова – ёсьць зусім не казачная, а цалкам функцыянальная, хоць і сакральная рэч. Ліцьвіны яе, зразумела, ня ведалі, а вось нашыя усходнія суседзі выкарыстоўвалі стала. Пабудова гэткага тыпу шырока выкарыстоўвалася фіна-вугорскімі народамі ў пахавальных мэтах. Так, нават да нашага часу на поўначы Расіяніі дайшлі г.з. дамавіны – тая ж “ізбушка”, толькі бяз “ножкаў”.
 
      А раней дамавіны усталёўвалі на дрэвах, ці часьцей на высока сьпілаваных пнях. Ці то каб драпежныя зьвяры не дасягнулі, ці наадварот – каб птушкам было прасьцей дабрацца да парэшткаў нябожчыка (тут няма сталай версіі ў навукоўцаў, роўна ж і ў нашай кампаніі меркаваньні разыйшліся). Як бы там ні было, але ж гэткія пахаваньні месьцілі звычайна на ўскрайку лесу і што адметна –адкрытым прадухам да лесу. Таму казачны выраз “стань да мяне перадам, да лесу – задам” відавочна мае пэўны сэнс, да якога нам, нажаль, не дакапацца.
 
       Зараз да Бабці. Ёсьць меркаваньне, што Бабай-Ягой звалася уплывовая фігура з паганскага фіна-вугорскага (а мо таксама й славянскага) пантэону, і адказвала яна, зразумела ж за стасункі паміж тым ды гэтым сьветам. Адсюль дарэчы ідзе тая казачная завядзёнка, калі герой звычайна просіць памыцца ў лазьні, папіць/паесьці і паказаць пэўны шлях. Бабця пажаданьні выконвае і ў сваю чаргу патрабуе прайсьці нейкія іспыты, пасьля чаго тым ці іншым чынам герой атрымлівае права ісьці сваім шляхам. Карацей тыповыя пахавальныя мерапрыемствы ў мясцовай афарбоўцы.
  
     Чаму ёсьць сумніў наконт славянскасьці персанажу? Ды ў першую чаргу таму, што акрамя палякаў ніхто з заходніх славянаў аб той Язе да саветызацыі ня чуў, а палякі маглі даведацца праз стасункі зь ліцьвінамі ці украінцамі. А вось адваротнае цалкам стасуецца з рэаліямі. Уявіце сабе якога драба ці пахолка з княжай дружыны, што прыбыўшы з Кіеву у чухонскія калоніі (да Мурама ці якой Разані) ўпершыню сутыкнуўся з могілкамі тубыльцаў. Зразумела ж, з цікаўнасьці зазірнуў у прадуху дамавіны, а там парэшткі нябожчыка… . Мяркую, майстроў запусьціць піздунка накшталт нашага піцерскага турыста хапала і ў тыя часы. Адсюль вам і “ізбушка на курьіх ножках” ў якой жыве Баба Яга – Касьцяная нага.
    Апошняе. Пасьля трэцяй пары перайшлі…не, не да піва, да Бабая. Дзядзька Міхал сьцьвярджае (а не даць яму веры – сябе не паважаць, бо філолаг і не благі), што гэты фальклорны персанаж адносна сьвежы. А з’явіўся, што цікава, недзе ў грамадзянскую ў блатной адэскай фені. Як, чаму – не зразумела, адно што карані хучэй за ўсё ідуць з сярэдне-азіяцкіх моваў, дзе “ бабА(О)” – бацька. З часам прыжылося і арганічна ўпісалася: казачная жудасная бабуля – Баба Яга і адпаведны фальклорны дзядуля –Бабай.

/Дядька Михал-Два офсайда (прозвище такое) о Бабе-Яге.

           Никогда особенно не задумывался, кто это и откуда взялась в нашем фольклоре, а тут наверное карта так легла. Хорошее настроение, вкусный дух в бане, неплохая калгановка - самое время поговорить на свободные темы, а тут такой повод - женский праздник. Да и тетка Зина - жена  Михала-Два офсайда, взяла его за кадык: если он сегодня с нами в баню, то завтра с утра - с ней на рынок. Вот Михала и пробило, и где-то я его понимаю ....
           Короче, начинать здесь надо не с Бабы-Яги, а с так называемой “избушки на курьих ножках". На самом деле такая постройка -  это совсем не сказочная, а вполне функциональная, хотя и сакральная вещь. Белорусы ее, разумеется, не знали, а вот наши восточные соседи использовали постоянно. Постройка такого типа широко использовалась финно-угорскими народами в погребальных целях. Даже до нашего времени на севере России дошли т.н. домовины - те же "избушки", только без "ножек", А раньше эти домовины устанавливали на деревьях, или чаще на высоко спиленных пнях. То ли чтобы хищные звери не достали, или наоборот - чтобы птицам было проще добраться до останков покойного (здесь нет устойчивой версии у ученых, равно же и в нашей компании мнения разошлись). Как бы там ни было, но такие захоронения располагали обычно на опушке леса и что примечательно-открытой отдушиной к лесу. Поэтому сказочный выражение «стань ко мне передом, к лесу - задом" явно имеет определенный смысл, до которого нам, увы, не докопаться.
        Теперь к бабке. Есть мнение, что Бабой-Ягой называлась влиятельная фигура из языческого финно-угорского (а может также и славянского) пантеона, и отвечала она, конечно же за отношения между миром мёртвых и живых. Отсюда кстати идёт та сказочная традиция, когда герой обычно просит помыться в бане, попить / поесть и показать определенный путь. Бабка пожелания выполняет и в свою очередь требует пройти какие-то испытания, после чего тем или иным образом герой получает право идти своим путем. Короче типичные погребальные мероприятия с местными особенностями.
         Почему есть сомнение насчет славянскости персонажа? Да в первую очередь потому, что кроме поляков никто из западных славян о той Яге до советизации и слыхом не слышал, а поляки могли узнать через контакты с белорусами или украинцами. А вот обратное вполне согласуется с реалиями. Представьте себе простого воина или слугу из княжеской дружины, который прибыв из Киева в чухонские колонии (в Муром или какую Рязань) впервые столкнулся с кладбищем туземцев. Понятно же, из любопытства заглянул в отдушину домовины, а там останки покойного .... Полагаю, мастеров запустить пиздунка вроде нашего питерского туриста хватало и в те времена. Отсюда вам и "избушка на курьих ножках" в которой живет Баба Яга - Костяная нога.
         Последнее. После третьего пара перешли ... нет, не к пиву, к Бабаю. Дядька Михал утверждает (а не верить ему - себя не уважать, как-никак филолог и неплохой), что этот фольклорный персонаж относительно свежий. А появился, что интересно, где-то в гражданскую в блатной одесской фене. Как, почему - не понятно, но корни скорее всего идут из средне-азиатских языков, где «бабА (О)" - отец. Со временем прижилось и органично вписалось: сказочная ужасная старуха - Баба Яга и соответствующий фольклорный дед- Бабай./
гicторыя Ушаччыны
 • Zveroboy, 08.03.2013 23:36 #
  +1
  1
   Ды ў першую чаргу таму, што акрамя палякаў ніхто з заходніх славянаў аб той Язе да саветызацыі ня чуў, а палякі маглі даведацца праз стасункі зь ліцьвінамі ці украінцамі
   Да уж, эта советизация и большевизм. Эти мутанты даже календарь изуродовали. В 30-х годах целых 10 лет была так называемая пятидневная революционная неделя, где каждый день отмечался определённым цветом - от жёлтого до красного. Оказывается СССР был единственной страной в мире, где было 30 февраля...С 10. минуты....  
  ответить на комментарий
 • ushachy, 14.05.2013 11:57 #

  Интересная инфа. Одно из двух - либо на Могилёвщине сохранились элементы финно-угорской культуры либо для славян подобные захоронения тоже были актуальными  
  ответить на комментарий
Ответить автору поста
ushachy
67 постов
Последние комментарии
Lapka
Nayana
poker-face
function li_counter() {var liCounter = new Image(1,1);liCounter.src = '//counter.yadro.ru/hit;bloger?t44.6;r'+((typeof(screen)=='undefined')?'':';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth?screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+';'+Math.random();}